Turnus dokształcania teoretycznego I stopnia dla pracowników młodocianych

Info turnus I stopnia

20 marca br. rozpoczynamy turnus dokształcania teoretycznego I stopnia dla pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w Branżowych Szkołach I Stopnia. Turnus będzie trwać do 20 kwietnia br. z uwzględnieniem przerwy świątecznej. Przypominamy, że w trakcie trwania turnusu uczeń nie uczęszcza do szkoły, ani na zajęcia praktyczne.  Z kolei pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych związanych z dokształcaniem się.


Więcej informacji na temat turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników: https://cech.wodzislaw.pl/turnusy-doksztalcania/