Refundacje

REFUNDACJE
⚠️ Przypominamy o składaniu refundacji ❗️
📅Refundacje należy składać kwartalnie wg. roku szkolnego❗️
📧Załączniki do wniosku można dostarczyć do Cechu osobiście lub mailowo
 

Refundacje

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych wynagrodzeń oraz zapłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne – odnosimy je zawsze (jako 5%, 6% lub 7%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W przypadku uczniów na przyuczeniu do wykonywania określonej pracy stawka wynagrodzenia wynosi 4%. 

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa następujące dokumenty:

– wniosek o dokonanie refundacji,
–  rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
– kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
– kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )
– kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

WYNAGRODZENIA UCZNIÓW