Warunki Podjęcia Zatrudnienia Przez Ucznia

PODPISYWANIE UMÓW

Zawieranie umów z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego. w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z nowymi uregulowaniami nastąpi w okresie od 1 lipca 2023 do 31 sierpnia 2023. Załącznikami niezbędnymi do spisania umowy z młodocianym pracownikiem są:

  • aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie, dodatkowo w przypadku osób poniżej 15 roku życia, w danym roku kalendarzowym, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • dowody tożsamości rodzica/opiekuna prawnego i młodocianego

W przypadku zmiany pracodawcy prosimy również o dostarczenie: świadectwa pracy, poprzedniej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz wszystkich wyżej wymienionych załączników potrzebnych do zawarcia nowej umowy. Jeżeli umowa z młodocianym pracownikiem została rozwiązana świadectwo pracy należy dostarczyć także do szkoły, w której młodociany realizuje dokształcanie teoretyczne w zawodzie.