Egzamin Czeladniczy

4-3.jpg (Demo)

Warunki dopuszczenia

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia inne warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej. I tak izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która:

  • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie  teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź
  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę w zawodzie w systemie pozaszkolnym, bądź
  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, bądź
  • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z  zawodem,
  • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytułu zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

EGZAMINY CZELADNICZE W 2022 R.

Informujemy, iż od dnia 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek) jest możliwość składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia (wniosek nr 1), natomiast młodociani pracownicy, którzy ukończyli naukę zawodu lub dokształcanie w formie kursu (wniosek nr 2) składają go na 3 miesiące przed ukończeniem nauki. Wypełniony wniosek (nr 1) zawierający podpis dyrektora oraz pieczątkę z adresem szkoły, gdzie dokształca się młodociany wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do Cechu osobiście do 11 lutego 2022 r. (piątek). W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę.

Egzaminy czeladnicze będą przeprowadzane w terminie: od 10 marca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Wymagane dokumenty:

1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
2. Dowód opłaty za egzamin – należy uiścić w kasie Cechu lub przesłać na konto Cechu 92 8436 0003 0101 0400 0387 0002 z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz zawodu.
3. Wniosek bezwzględnie musi posiadać pieczęć szkoły oraz podpis/ pieczątka dyrektora szkoły/osoby upoważnionej.
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
7. Upoważnienie do odbioru dokumentu.
8. Oświadczenie Covid-19.

Dokumenty do pobrania