MAŁY ZUS PLUS 2023

z27268675AMP,-Dobry-start---ZUS-gotowy-do-obslugi-programu--Wni

mały zus plus 2023 r.

Od 2019 roku przedsiębiorcy mają możliwość do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek, zwanej “małą działalnością gospodarczą”.

Dwa kluczowe warunki które należy spełnić, żeby otrzymać ulgę, to:

  • twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
  • prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  • nie spełnia warunków do korzystania z preferencyjnych składek.
Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?
Okres korzystania z małego ZUS-u,  ograniczony jest  do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej . Oznacza to, że po 3 latach korzystania z ulgi przez kolejne 2 lata przedsiębiorca będzie zobowiązany do odprowadzania składek z pełnej wysokości. Przy czym po upływie tych 2 lat ponownie będzie mógł  skorzystać z ulgi. Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz okres korzystania z Małego ZUS.
 
Ustalenie podstawy wymiaru składek.
Do ustalenia podstawy wymiaru składek społecznych od 1 lutego 2020 roku znaczenie ma dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wzór do wyliczenia podstawy wymiaru składek wygląda następująco:
 
(roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym/
liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym)* 30
 
Wynik tego działania zaokrąglić trzeba do pełnych groszy. Należy także pamiętać, że jeśli składki społeczne były w ciągu roku zaliczane do kosztów, wówczas dochód powinien zostać powiększony o ich wartość.
 
Natomiast w przypadku osób, które w poprzednim roku kalendarzowym stosowały przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług ma podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustalają, mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglić należy do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa. Taka sama zasada dotyczy osób, które korzystały z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 
 
Opłacanie składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy opłacają osoby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2022 roku najniższa  krajowa pensja wynosiła 3010zł. Zatem gdy po wyliczeniu podstawa będzie niższa od tej kwoty, przedsiębiorca może liczyć na zwolnienie z opłacania składki na FP.