REFUNDACJE

WAŻNE INFORMACJE

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej – Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

(dotyczy umów zawartych od 01.07.2014)

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa następujące dokumenty:

  • wniosek o dokonanie refundacji,
  • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
  • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
  • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )
  • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

(dotyczy umów zawartych do 30.06.2014)

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa następujące dokumenty:

  • wniosek o dokonanie refundacji,
  • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
  • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
  • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51”) – kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA)
  • informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia.

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

PRZED POBRANIEM I WYPEŁNIENIEM SPRAWDŹ DATĘ

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI