EGZAMIN CZELADNICZY 2023

EGZAMIN

Informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) jest możliwość składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych, którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia, natomiast młodociani pracownicy, którzy ukończyli naukę zawodu lub dokształcanie w formie kursu składają go na 3 miesiące przed ukończeniem nauki.

Wypełniony wniosek zawierający podpis dyrektora oraz pieczątkę z adresem szkoły, gdzie dokształca się młodociany wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do Cechu osobiście do 17 lutego 2023 r. (piątek). W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę.

Egzaminy czeladnicze będą przeprowadzane w terminie: od 3 kwietnia 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Opłata egzaminacyjna za egzamin czeladniczy wynosi 870,25 zł.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w zakładce → Oświata Zawodowa → Egzamin Czeladniczy