Mądry Wybór Przyszłej Szkoły I

MĄDRY WYBÓR PRZYSZŁEJ SZKOŁY I

Mądry wybór przyszłej szkoły I/Chytrá volba budoucí školy I to projekt realizowany wspólnie przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz Miasto Karvina. Celem projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami szczególnie z obszarze edukacji poprzez nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Projekt zdefiniuje czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze ścieżki kariery uczniów szkół podstawowych. W  ramach komplementarnego projektu “Mądry wybór przyszłej szkoły II” sporządzony zostanie raport z analizą i wnioskami oraz wypracowane uniwersalne narzędzie wspomagające przyszły wybór zawodu przez ucznia – załącznik do raportu.

 

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Projektu: Statutární město Karviná

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003099

Tytuł: Mądry wybór przyszłej szkoły I/Chytrá volba budoucí školy I

 
 
OPIS projektu

Dynamiczny rozwój rynku pracy, w szczególności szybko zmieniające się zawody, metody pracy, wykorzystywane technologie i narzędzia pracy wymusza szerszego spojrzenia na proces edukacji obecnie oparty na skatalogowanej liście zawodów, która jest oferowana przez szkoły ponadpodstawowe. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do wyboru szkoły ponadpodstawowej, realizowane obecnie przez edukatorów (nauczycieli, wychowawców, rodziców) oparte jest o ich niepełną wiedzę o aktualnych potrzebach rynku pracy i wymaganych przez pracodawców kompetencjach. Skutkuje to często przypadkowym lub nieprzemyślanym wyborem szkoły ponadpodstawowej a decyzja ta negatywnie wpływa na rozwój osobisty oraz ścieżkę zawodową ucznia. W konsekwencji absolwenci wchodzący na rynek pracy:
a/ nie są przygotowani do aktualnych zawodów, warunków i metod pracy, technologii stosowanych u pracodawców;
b/ posiadają wykształcenie i kwalifikacje nie idące w parze z zainteresowaniami, kompetencjami i zdolnościami, co powoduje późniejszą pracę zawodową w innych zawodach niż wyuczone.
Problem można rozwiązywać kładąc nacisk na diagnozowanie czynników, które wpływają na decyzję wyboru szkoły, zgodną z indywidualnym rozwojem dziecka oraz ścieżką zawodową przyszłego pracownika. Projekt pozwoli w szerokim gronie nazwać czynniki i metody działania w gminie Wodzisław Śląski oraz gminie Karvina, a komplementarny projekt “Mądry wybór przyszłej szkoły II” realizowany przez Miasto Karvina oraz Miasto Wodzisław Śląski, pozwoli porównać i zestawić w formie raportu wskazówki dla edukatorów i organów prowadzących szkoły podstawowe.

CEL projektu

Głównym celem projektu będzie rozpoczęcie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między Miastem Karwiną a Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim na niwie edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty tematyczne, poszerzona zostanie grupa odbiorców, co będzie sprzyjało zwiększeniu efektu synergii. Cel zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń dwóch różnych systemów edukacji Partnerów i stworzenie podstaw do rozwijania edukacji w ujęciu transgranicznym. Osiągnięciu celu sprzyjać będzie wspólna praca przy powstaniu raportu, w którym opisany zostanie, między innymi, model procesu podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej przez uczniów, mocne i słabe strony doradztwa zawodowego oraz wypracowanie uniwersalnego narzędzia wspomagającego przyszły wybór zawodu przez ucznia – załącznik do raportu (Raport zostanie sporządzony w ramach komplementarnego projektu pt. “Mądry wybór przyszłej szkoły II”). Uwzględnione zostaną predyspozycje, talenty, zainteresowania, umiejętności oraz czynniki zewnętrzne w tym poziom wiedzy uczniów, rodziców i edukatorów o aktualnym rynku pracy i zawodach. W każdym z tych przypadków wybór ścieżki edukacji musi odbywać się zgodnie z rozwojem osobistym, rozwojem kwalifikacji i kompetencji rynkowych. W tym procesie kluczową rolę odgrywa wybór szkoły, kierunków nauczania oraz możliwość nauczania praktycznego. Na każdym z etapów prac nad powstawaniem raportu, czy to będzie wybór metodologii badania, czy samo ankietowanie uczniów oraz nauczycieli, czy udział w warsztatach, konferencji podsumowującej, czy spotkania grup roboczych planuje się zaangażowanie czeskiego Partnera, co pozwoli zapewnić transgraniczny charakter podejmowanych działań.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Zadanie związane z zarządzaniem projektem (działanie kluczowe nr 1) ma charakter stały i będzie służyło sprawnej realizacji pozostałych zaplanowanych działań. Działanie kluczowe nr 2 będzie związane z pracami grupy eksperckiej do spraw doradztwa zawodowego po obu stronach granicy. Ze względu na charakter działania będzie ono miało charakter stały i efektem końcowym będzie powstanie raportu. Za zadanie będzie odpowiadało Miasto Wodzisław Śląski w ramach komplementarnego projektu “Mądry wybór przyszłej szkoły II” – szczegółowy budżet w projekcie “Mądry wybór przyszłej szkoły II”. Dodatkowo w ramach projektu “Mądry wybór przyszłej szkoły I” planuje się zrealizowanie czterech warsztatów tematycznych wymiany doświadczeń (Działania kluczowe nr 3,4) oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej (Działanie kluczowe nr 5)

GŁÓWNA GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową projektu będą stanowić doradcy zawodowi z obszaru Miasta Wodzisławia Śląskiego i Karwiny oraz szeroko rozumiane grono pedagogiczne, zaangażowane w proces wyboru przez ucznia szkoły ponadpodstawowej, czyli pedagodzy i psycholodzy szkół podstawowych, a także wszyscy nauczyciele wychowawcy. Podobnie będzie w przypadku osób zarządzających systemami edukacji po obu stronach granicy. Wszystkie te bezpośrednie grupy docelowe, dzięki wspólnie realizowanym działaniom kluczowym projektu, zyskają wiedzę, zdobędą nowe umiejętności, a także udostępnione zostanie im uniwersalne narzędzie badawcze, które ułatwi uczniom wybór szkoły ponadpodstawowej w przyszłości.

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Anna Orszulik-Oślizok, menadżer  ds. koordynacji projektu

Sylwia Moj, menadżer ds. finansów

Marta Mucha, menadżer ds. projektu

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

Miroslav Kostroun, menadżer projektu z ramienia miasta statutowego Karwina

Lukáš Raszyk, koordynator projektu

 

Raport końcowy prezentujący wyniki przeprowadzonych badań oraz ukazujący obszary edukacji wymagające wzmocnienia:
  1. Raport w języku polskim
  2. Raport w języku czeskim