Podpisywanie Umów

Zawieranie umów z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego

Zawieranie umów z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego, w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z nowymi uregulowaniami nastąpi w okresie od 1 lipca 2024 do 31 sierpnia 2024. Załącznikami niezbędnymi do spisania umowy z młodocianym pracownikiem są:

  • aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie, dodatkowo w przypadku osób poniżej 15 roku życia, w danym roku kalendarzowym, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • dowody tożsamości rodzica/opiekuna prawnego i młodocianego

W przypadku zmiany pracodawcy prosimy również o dostarczenie: świadectwa pracy, poprzedniej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz wszystkich wyżej wymienionych załączników potrzebnych do zawarcia nowej umowy. Jeżeli umowa z młodocianym pracownikiem została rozwiązana świadectwo pracy należy dostarczyć także do szkoły, w której młodociany realizuje dokształcanie teoretyczne w zawodzie.

Pracownikiem młodocianym zgodnie z kodeksem pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego poddadzą się badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

W przypadku zawodów fryzjer, kucharz, cukiernik jeżeli lekarz medycyny zleci młodocianemu wykonanie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych należy dostarczyć wydane przez lekarza orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby lub żywność.