EGZAMINY CZELADNICZE 2024

EGZAMIN CZELADNICZY(1)

Informujemy, iż od dnia 16 stycznia 2024 r. (wtorek) jest możliwość składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych, którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia (wniosek nr 1), natomiast młodociani pracownicy, którzy ukończyli naukę zawodu lub dokształcanie w formie kursu (wniosek nr 2) składają go na 3 miesiące przed ukończeniem nauki.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Egzaminy czeladnicze będą przeprowadzane w terminie: od 11 marca 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Wypełniony wniosek zawierający podpis dyrektora oraz pieczątkę z adresem szkoły, gdzie dokształca się młodociany wraz z załącznikami należy dostarczyć do Cechu osobiście do 31 stycznia 2023 r. (środa). Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie, w konsekwencji czego uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Wymagane dokumenty:
1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
2. Dowód opłaty za egzamin – należy iścić w kasie Cechu lub przesłać na konto Cechu 92 8436 0003 0101 0400 0387 0002 z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz zawodu.
3. Wniosek bezwzględnie musi posiadać pieczęć szkoły oraz podpis/ pieczątka dyrektora szkoły/osoby upoważnionej.
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
7. Upoważnienie do odbioru dokumentów

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek Nr 1
    Wniosek Nr 2
  2. Zaświadczenie potwierdzające praktyki
  3. Wniosek o skrócenie umowy w przypadku umowy trwającej dłużej niż do dnia 31.08.2024 roku
  4. Upoważnienie do odbioru dokumentów
Więcej informacji w zakładce: Oświata zawodowa -> Egzamin czeladniczy