Aktualności

28 stycznia 2021

28 stycznia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH!

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

MOŻLIWE KONSEKWENCJE KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI:

 • Zawarcie umów cywilnoprawnych (np. z operatorem komórkowym),
 • Wyłudzenie kredytu,
 • Zarejestrowanie fałszywej działalności gospodarczej i wyłudzania np. zwrotu podatku,
 • Wypożyczenie samochodu w celu kradzieży.

 

JAK CHRONIĆ SWÓJ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI:

 • Nigdy nie pożyczaj nikomu dokumentu,
 • Nie zostawiaj dowodu osobistego bez nadzoru, np. (w hotelu lub przy wypożyczaniu sprzętu w tzw. zastaw),
 • Kopie dokumentu tożsamości przekazuj wyłącznie zaufanym instytucjom w uzasadnionych przypadkach. Jeśli wymaga tego np. bank, dodaj dokładną adnotację, w jakim celu została wykonana kserokopia.
 • Nie umieszczaj skanu dowodu w sieci (np. na portalach społecznościowych) ani nie podawaj danych obcej osobie, która prosi o nie przez telefon.

 

ZALECANE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UTRATY DOWODU OSOBISTEGO:

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można również zgłosić w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu – w przypadku dokonywania tego zgłoszenia w placówce konsularnej.

Rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego tej osoby.

Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje nieodpłatnie jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 • z urzędu – w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w organie gminy lub placówce konsularnej
 • na wniosek – w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA CUDZEGO DOWODU OSOBISTEGO:

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:

 • organowi dowolnej gminy;
 • Policji;
 • innemu organowi administracji publicznej;
 • placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego.

ZASTRZEGANIE UTRACONYCH DOKUMENTÓW:

Utracony dokument możemy zastrzec w:

 • placówce banku, którego jesteśmy klientem;
 • placówkach 13 banków oferujących usługę zastrzegania dokumentów osób nie będących klientami banku bądź nie posiadających konta (pełna lista banków na stronie www.dokumenty zastrzeżone.pl);
 • na stronie Biura Informacji Kredytowej www.bik.pl po wcześniejszym utworzeniu konta.

 

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31228,Europejski-Dzien-Ochrony-Danych-Osobowych.html

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *