WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REFUNDACJĘ – DODATKOWE OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż Pracodawca, który ubiega się o dokonanie refundacji za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2020 r.,  powinien dołączyć oświadczenie zawarte pod artykułem oraz w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, należy dołączyć informację z ZUS potwierdzającą zwolnienie.

W przypadku korzystania:

– ze zwolnienia  z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć wyłącznie kwoty netto,

– z częściowego zwolnienia z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć kwoty netto wypłaconego wynagrodzenia oraz część naliczonych składek ZUS.

– z odroczenia płatności składek ZUS – wniosek z rozliczeniem finansowym, należy złożyć dopiero w momencie opłacenia składek  wraz z dowodem opłacenia.

 

OŚWIADCZENIE_DO POBRANIA


PRZYKŁAD OBLICZANIA REFUNDACJI DLA PRACODAWCY KORZYSTAJĄCEGO ZE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA ZUS

Poniżej przykład obliczania refundacji dla pracodawców, korzystających ze zwolnienia z opłacania należności w ZUS. W przypadku przesunięć (wypłata do 10 dnia następnego miesiąca) podany sposób obliczeń proszę stosować w miesiącach: luty, marzec i kwiecień 2020. Jeżeli wynagrodzenie wypłacanie jest do ostatniego dnia danego miesiąca, korekta będzie dotyczyć miesięcy marzec, kwiecień i maj 2020.


WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło – 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

Okres 1.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 266,57 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 319,89 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 373,20 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 213,26 zł

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
266,57 zł
(I rok nauki)
emerytalne 26,02 zł 26,02 zł
rentowe 17,33 zł 4,00 zł
chorobowe 6,53 zł
wypadkowe x*)
319,89 zł
(II rok nauki)
emerytalne 31,22 zł 31,22 zł
rentowe 20,79 zł 4,80 zł
chorobowe 7,84 zł
wypadkowe x*)
373,20 zł
(III rok nauki)
emerytalne 36,42 zł 36,42 zł
rentowe 24,26 zł 5,60 zł
chorobowe 9,14 zł
wypadkowe x*)
213,26 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 20,81 zł 20,81 zł
rentowe 13,86 zł 3,20 zł
chorobowe 5,22 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW CZELADNICZYCH

Egzaminy czeladnicze, które przed nami, swoją formą nie będą odbiegać od ubiegłorocznych zasad, choć odbędą się przy zastosowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego ze względu na panującą pandemię.

Egzamin czeladniczy, jak do tej pory, składać się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego (część pisemna i część ustna).

Koszt egzaminu: 716,00 zł 

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców, natomiast etap teoretyczny egzaminu w tym roku wyjątkowo odbędzie się w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach.

Kompletne wnioski o egzamin czeladniczy przyjmowane będą w siedzibie tut. Cechu od dnia 26 czerwca 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu informację otrzymaną z Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach:

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przygotowuje się do kolejnego sezonu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.  Przygotowaliśmy instrukcje oraz specjalne procedury, które pozwolą na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych oraz kandydatów w przeprowadzanych przez izbę egzaminach.  Cieszą nas kolejne zniesienia obostrzeń, ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, jednakże martwią zapowiedzi powrotu fali zachorowań, tzw. drugi etap COVID-19, zapowiadany na okres wrzesień – listopad 2020 roku.  Z uwagi jednak na trudności w precyzyjnym określeniu powrotu fali zachorowań,  Izba Rzemieślnicza w Katowicach – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i mistrzów szkolących informuje o możliwości skrócenia umów o praktyczną naukę zawodu np. do dnia 15-31 lipca 2020 roku. Te działania pozwolą na wcześniejsze przeprowadzenie egzaminów oraz podział na mniejsze grupy kandydatów w sesjach egzaminacyjnych zgodnie z przygotowana przez izbę Instrukcję bezpieczeństwa i higieny. Obawiamy się  możliwości wystąpienia drugiej fali Pandemii koronawirusa co spowoduje  kolejne obostrzenia, które mogą nam uniemożliwić bieżące i sprawne przeprowadzenie egzaminów w miesiącach wrzesień – październik – listopad.  Dlatego też chcąc zapobiec tej sytuacji proponujemy przeprowadzenie części egzaminów w miesiącu  sierpień 2020 roku. Uważamy, że jest to bezpieczna alternatywa związana z terminami egzaminów czeladniczych dla pracowników młodocianych.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE “EGZAMINY”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI Z TYTUŁU L4

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 35/2018 Zarządu Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  w Wodzisławiu Śląskim usprawiedliwianie nieobecności pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawców zrzeszonych w tut. Cechu powinno nastąpić w formie adnotacji pracodawcy w miejscu do korespondencji mistrza ze szkołą w dzienniczku praktyk.

SZANOWNY PRACODAWCO !

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim zwraca szczególną uwagę na obowiązek składania przez pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych wniosków o refundację po każdym zakończonym kwartale bieżącego roku. Przypominamy również, że zgodnie z § 4 umowy o refundację – „W przypadku nie przestrzegania przez pracodawcę warunków niniejszej umowy OHP może wypowiedzieć zawartą umowę  z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zobowiązać pracodawcę do zwrotu całości lub części refundowanych kwot”.