WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJA DOTYCZĄCA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI Z TYTUŁU L4

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 35/2018 Zarządu Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  w Wodzisławiu Śląskim usprawiedliwianie nieobecności pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawców zrzeszonych w tut. Cechu powinno nastąpić w formie adnotacji pracodawcy w miejscu do korespondencji mistrza ze szkołą w dzienniczku praktyk.

SZANOWNY PRACODAWCO !

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim zwraca szczególną uwagę na obowiązek składania przez pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych wniosków o refundację po każdym zakończonym kwartale bieżącego roku. Przypominamy również, że zgodnie z § 4 umowy o refundację – „W przypadku nie przestrzegania przez pracodawcę warunków niniejszej umowy OHP może wypowiedzieć zawartą umowę  z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zobowiązać pracodawcę do zwrotu całości lub części refundowanych kwot”.