WAŻNE INFORMACJE

Uwaga – nowy termin przekazania środków na ZFŚS

W związku ze zwiększeniem podstawy ustalenia odpisu na ZFŚS w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pracodawcy do 31 października 2019 r. muszą przeliczyć dokonane odpisy i zwiększenia, uwzględniając przekazaną już kwotę wpłat, i przelać różnicę na konto funduszu socjalnego.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dwa terminy przekazania środków na zfśs:
• do 31 maja pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów oraz
• do 30 września – pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

W wyniku uchwalenia przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny zwiększyła się podstawa ustalenia wysokości odpisu na zfśs. Jest nią (od 1 sierpnia 2019 r.) kwota 3389,90 zł, stanowiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r.

Konsekwencją tej zmiany jest wyższy odpis na fundusz socjalny. Pracodawcy, którzy do 30 września 2019 r. przekazali środki na fundusz w wysokości niższej niż wymagana, muszą ponownie je przeliczyć i przelać różnicę na rachunek funduszu.
Ustawa określa, że termin ten upływa 31 października 2019 r.

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.12.2018 r. do 28.02.2019r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

I rok nauki – 183,21 zł (158,09 do wypłaty)

II rok nauki – 229,01 zł (197,61 do wypłaty)

III rok nauki – 274,81 zł (237,14 do wypłaty

ZMIANY DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania

Opodatkowanie ryczałtem będzie można wybrać składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie ​do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym​​. W przypadku, jeżeli podatnik pierwszy przychód osiągnął w grudniu,  oświadczenie powinien złożyć do końca roku podatkowego.

Złożone oświadczenie, będzie dotyczyć lat kolejnych, chyba że podatnik w kolejnym roku podatkowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód złoży oświadczenie, że wybiera opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub do 20 stycznia złoży oświadczenie, że wybiera opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Oświadczenie można również złożyć poprzez zmianę wpisu w CEIDG.

Likwidacja ewidencji wyposażenia

Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu, nie będą mieli obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Likwidacja spisu z natury

Od 2019 r. przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych​ nie będą mieć obowiązku sporządzania spisu z natury​​ (zarówno na moment rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodu,  koniec roku podatkowego, jak i przy likwidacji działalności gospodarczej, czy zmianie wspólnika spółki). W przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnicy podobnie, jak Ci rozliczający się w oparciu o KPiR będą mieli obowiązek przygotowania wykazu składników majątku.

Ryczałt kwartalny

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, podobnie jak Ci, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym równowartości 25.000 euro przychodu będą mogli opłacać ryczałt kwartalnie.

O takiej formie opłacania ryczałtu ​należy poinformować ​​dopiero​ w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy​​.

Likwidacja karty przychodów

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, którzy zatrudniają pracowników, od dnia 1 stycznia 2019 r. nie będą mieć obowiązku prowadzenia karty przychodów pracowników.

 

Zawieszenie działalności na ryczałcie

Nadal będzie możliwe zawieszenie działalności gospodarczej, w przypadku rozliczania ryczałtem. Podatnicy będą mieli obowiązek poinformowania organu podatkowego o fakcie zawieszenia działalności gospodarczej, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym działalność była zawieszona.

Zmiana terminu składania zeznania podatkowego

Od rozliczenia dochodów uzyskanych za rok 2019  zmieni się termin składania zeznania podatkoweg​​o dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie podatkowe będzie można złożyć w terminie ​od 15 lutego do końca lutego roku kolejnego​​. Zeznanie podatkowe złożone wcześniej, uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępni podatnikom za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie podatkowe. Podatnik będzie miał możliwość:

– zaakceptować zeznanie,

– zmodyfikować i zaakceptować,

– odrzucić,

– nic nie robić (wówczas zeznanie zostanie uznane za złożone w dniu ostatniego lutego).

 

PIT-11 za 2018 r. do urzędu skarbowego do końca stycznia 2019 r.

Zgodnie ze  zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłady pracy będą musiały przesłać do urzędu skarbowego informacje PIT-11 za 2018 r. do końca stycznia 2019 r. Należy również pamiętać o tym, że informacje te będą przyjmowane przez urzędy wyłącznie w formie elektronicznej. Obowiązek elektronicznego przekazywania wskazanych informacji będzie dotyczył również płatników rozliczających podatek za nie więcej niż 5 podatników.

W w/w ustawie skrócono o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) termin, w jakim podmioty zobowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R, będą je przekazywać urzędowi skarbowemu. Dodatkowo wprowadzono wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A,  PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiany te dotyczą zwłaszcza płatników nie będących osobami fizycznymi, które rozliczają do 5 podatników co w ich przypadku skutkuje koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Bez zmian pozostał termin przesyłania w/w informacji rozliczeniowych podatnikowi (pracownikowi), czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

 

Źródło: infor.pl

Składki ZUS za przedsiębiorców uzależnione od wysokości przychodu

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. z 2018 r. poz. 1577), czyli tzw. ustawy o małej działalności gospodarczej. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od ich przychodu z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Nowy rodzaj oskładkowania małej działalności gospodarczej dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacić w pełnej wysokości.

Nowe wysokości składek będą dotyczyły osób, których przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, jeśli prowadziły działalność przez cały poprzedni rok (art. 18c ust. 1 ustawy systemowej po nowelizacji). W 2019 r. należy brać pod uwagę kwotę z 2018 r., czyli 63 000 zł (2100 zł x 30).

Jeśli ktoś prowadził działalność przez część poprzedniego roku, np. zawieszał działalność na kilka miesięcy, to ustalając kwotę przychodu, której nie można przekroczyć, roczny limit należy proporcjonalnie pomniejszyć (art. 18c ust. 7 ustawy systemowej po nowelizacji).

Z ”małej działalności” będzie można korzystać, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarcza była prowadzona co najmniej przez 60 dni kalendarzowych, a przychody, które przedsiębiorca osiągnął z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z nowej ulgi. Oznacza to, że przedsiębiorca, który rozpocznie działalność gospodarczą w 2019 r., nie będzie mógł w tym roku opłacać składek z tzw. małej działalności (uzależnionej od przychodu). Ponadto przedsiębiorca nie może stosować nowych zasad, jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym był opodatkowany w formie karty podatkowej i zwolniony z VAT. Osoby, które rozliczając się na karcie podatkowej, korzystały ze zwolnienia z VAT, nie mają prawa do ulgi z tytułu “małej działalności”.

Do oskładkowania zależnego od przychodu nie ma też prawa osoba, która spełnia warunki do opłacania przez 24 miesiące tzw. preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy systemowej). Przedsiębiorca nie rozliczy składek na nowych zasadach także w sytuacji, gdy w poprzednim roku kalendarzowym prowadził inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

Dodatkowym warunkiem skorzystania z nowych zasad oskładkowania jest niewykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym były wykonywane w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z ”małej działalności” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło: www.infor.pl

Akta osobowe będą rozszerzone od 1 stycznia 2019 r.

Akta osobowe są podstawową częścią dokumentacji pracowniczej. Gromadzone są w niej oświadczenia lub dokumenty, które odzwierciedlają przebieg zatrudnienia pracownika.

Projekt rozporządzenia zakłada podzielenie akt osobowych na 4 części. Obejmować mają:

  1. Część A – etap ubiegania się o zatrudnienie,
  2. Część B – etap nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia,
  3. Część C – wyodrębniona część dotycząca ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach,
  4. Część D – etap ustania stosunku pracy.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, ma na celu skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat, a także umożliwi pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  i akt osobowych pracownika w postaci elektronicznej.

Zmiana dotycząca przechowywania dokumentacji, a także gromadzenia danych przez ZUS, obejmie nie tylko pracowników, lecz także ubezpieczonych zleceniobiorców, tj. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy  o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące. Zleceniodawca będzie więc obowiązany do przechowywania dowodów potwierdzających pracę na podstawie umowy zlecenia przez okres 10 lat. Modyfikacja stanu prawnego w stosunku do tych podmiotów ułatwi otrzymywanie informacji niezbędnych do ustalania prawa do emerytury lub renty oraz wysokości tych świadczeń, a w razie sporów stanowić będzie materiał dowodowy  w postępowaniu przed sądem. Powyższe zmiany wiążą się z realizacją przez pracodawców obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r. W ich przypadku pracodawcy będą wiec przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np. zaświadczenia   o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Dla pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem   1 stycznia 2019 r. zasadą będzie przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie  o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników   i zleceniobiorców raportów informacyjnych oraz raporty te faktycznie złoży. Pracodawca będzie więc mógł również skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r., jeśli złoży w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty danego pracownika. Nie musi tego robić.

Za pracownika zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 1999 r. pracodawca nie będzie mógł złożyć raportu informacyjnego, w związku z czym okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika będzie wynosił 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

E-dokumentacja na równi z papierową

Nowelizacja przewiduje ponadto możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników w postaci elektronicznej także wówczas, gdy była ona wytworzona w postaci papierowej, poprzez wprowadzenie możliwości digitalizacji takiej dokumentacji. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie więc mógł przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej (teraz może przechowywać tylko dokumenty papierowe). Jeśli się na to zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli pracownik i pracodawca będą dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dokument powstanie bez konieczności skanowania dokumentu papierowego.

PROPONOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Znowelizowany Kodeks Pracy w 2019 roku ma wprowadzić dla każdego ten sam wymiar urlopu – 26 dni, niezależnie od dotychczasowego stażu pracy.

Komisja rozważa też rozwiązanie, by urlop trzeba było wykorzystać w danym roku kalendarzowym, nie można by go „chomikować”. W wyjątkowych sytuacjach mógłby przejść na rok następny. Zaległy urlop będzie można wykorzystywać jedynie w I kwartale kolejnego roku. Po tym czasie urlop po prostu przepadnie. Nie inaczej będzie w sytuacji, w której pomimo składania wniosków o urlop, pracodawca będzie je odrzucał. Wówczas jednak ma przysługiwać zadośćuczynienie ze strony pracodawcy, którego wysokość ma być równe dwukrotnemu świadczeniu urlopowemu.

Kodeks po nowelizacji ma wprowadzić konieczność zgłaszania chęci skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem pracy.

W nowym kodeksie pracy ma być szerszy wachlarz umów. Nowością będzie zatrudnienie nieetatowe – czyli doraźne, kiedy pracodawca nie musi nam zapewnić pracy, ma nas na liście chętnych i podpisuje umowę wtedy, kiedy akurat potrzebuje pracowników. Pracownik będzie miał prawo odmówić przyjęcia takiej pracy, mimo zgłoszenia się. Innym proponowanym rozwiązaniem jest umowa na czas wykonywania konkretnej pracy. Na nowo ma zostać zdefiniowane samozatrudnienie. W kwestii czasu pracy komisja proponuje bardziej elastyczne formy. Chodzi o to, by pracodawca mógł dostosować czas pracy do potrzeb firmy.

Jedną z propozycji jest „praca domowa” – mini telepraca. To możliwość pracy zdalnej  z domu, na krótko, w wyjątkowej sytuacji. – Na przykład w razie gorszego samopoczucia zamiast iść na zwolnienie można pracować w domu, albo gdy czekamy na jakiego fachowca, mechanika itp.

Oczywiście, to wciąż projekty, muszą one trafić do Sejmu i być uchwalone jako nowelizacja ustawy Kodeks pracy, następnie podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra pracy pierwsze zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Sejm ma więc jeszcze dużo czasu, by projektom nadać ostateczny kształt i zamienić w obowiązujące prawo.

WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W 2019 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2.250 zł (w 2018 r. – 2.100 zł).

Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. będzie wynosić 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł).

Wynagrodzenie pracownika na konto!

Od stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowniczych. Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych będzie możliwa tylko na wniosek pracownika.

Wszystko za sprawą ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357). Zmieni ona nie tylko zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, lecz także zasady dokonywania wypłaty wynagrodzeń.

Oznacza to, że od stycznia 2019 roku zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia wyłącznie na konto bankowe. Jeśli pracownik będzie zainteresowany wypłatą wynagrodzenia              w gotówce, będzie musiał poinformować o tym odpowiednio wcześniej swojego pracodawcę oraz złożyć pisemny wniosek. Bez niego każde wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto w banku.