WAŻNE INFORMACJE

Stosowanie kas on-line będzie odroczone

Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych obecnie kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line.

art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wskazano, że w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

W związku z powyższym, podatnicy dokonujący sprzedaży ww. towarów i świadczący ww. usługi zostali objęci obowiązkiem wprowadzenia kas on-line od 1 lipca 2020 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono jednak komunikat, zgodnie z którym wskazany powyżej termin instalacji kas on-line – dotyczący m.in. branży gastronomicznej i hotelarskiej – zostanie odroczony do 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo podkreśliło, że odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas on-line o pół roku to wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców i wskazało, że trwają prace nad szczegółami rozporządzenia dotyczącego odroczenia terminu wejścia w życie kas on-line.

Przesunięcie terminu wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją

W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, mocą której przesunięto termin wejścia w życie nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r. (ww. ustawa została przekazana do Senatu).

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub PKOB w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Ustawodawca przewidział przy tym ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki.

Należy przy tym pamiętać, że mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 556) do dnia 31 grudnia 2020 r. dla celów opodatkowania VAT zakres art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i lit. g) ustawy o VAT, załącznika nr 15 do ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy będzie nadal określany według PKWiU 2008.

Do tej pory różne produkty (nawet w ramach tej samej grupy) były objęte różnymi rodzajami stawek VAT. Po zmianach całe grupy towarowe zostaną objęte tą samą stawką.

W praktyce nowa matryca stawek VAT oznacza, że jedna stawka podatku będzie obejmowała co do zasady całą grupę towarową (cały dział CN).

Ustawa zawiera wykaz towarów i usług uszeregowany według kolejnych stawek podatku VAT (7%, 5%).

Przykład

Do tej pory dla pieczywa i wyrobów ciastkarskich stosowano różne stawki podatkowe –  5% VAT dla produktów, których data przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni (m. in. chleb, bułki), 8% VAT dla wyrobów ciastkarskich o podwyższonej zawartości cukru, których data przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni (m. in. pączki czy drożdżówki), 23% VAT dla pozostałych wyrobów o wydłużonym terminie przydatności do spożycia (np. pakowane wyroby ciastkarskie).

Po zmianach pieczywo i pieczywa cukiernicze zostały sklasyfikowane jako CN 19 (przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze) i objęte jedną stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Cukry i wyroby cukiernicze – z wyłączeniem towarów objętych CN 1704 – w tym wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą) niezawierające kakao zostały objęte stawką 8% VAT. Skład czy termin ważności do spożycia nie będzie miał znaczenia dla wysokości podatku .

Największe zmiany dotyczą usług gastronomicznych. Nowy art. 41 ust. 12f przewiduje stosowanie stawki 8% do wszystkich czynności tj.  dostaw towarów- sprzedaż na wynos i świadczenia usług, które według PKWIU 2015 są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Obowiązywać będą trzy grupy wyłączeń z zakresu stosowania tej stawki, które będą obejmować sprzedaż:

 1. napojów innych niż wymienione w zał. 3 lub zał. nr 10 do ustawy VAT albo w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowanie i podanie;
 2. towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w zał. nr 3 lub zał. nr 10 do ustawy o VAT;
 3. posiłków, których składnikami są:
  – homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306-0308 (krewetki, małże, ślimaki)
  – kawior lub namiastki kawioru CN 1604,
  – przetwory z homarów i ośmiornic oraz inne objęte CN 1603 00 i CN 1605
  sprzedaż ta będzie opodatkowana stawką 23%.

Przedsiębiorca winien sprawdzić za pomocą dostępnej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego wyszukiwarki aktualny kod produktu w CN oraz dostosować stawkę podatku do nowych zasad od 1 lipca 2020 r.

Skutkiem wprowadzonych zmian jest również generalnie obniżenie stawek podatku od towarów i usług (tzw. równanie w dół), przy jednoczesnym podwyższeniu stawek na wybrane (nieliczne) towary. Przykładowo nowa stawka podatku VAT w wysokości 5% będzie obowiązywała w odniesieniu do:

 •     mięsa i podrobów,
 •     ryb i skorupiaków ( z wyłączeniem homarów i ośmiornic CN 0306, CN 0308- 23%)
 •     produktów mleczarskich,
 •     zbóż,
 •     warzyw,
 •     owoców- również tropikalne i cytrusowe
 •     tłuszczy i olejów,
 •     przetworów z warzyw i owoców,
 •     zup i bulionów,
 •     lodów,
 •     wód, w tym wód mineralnych i gazowanych.

Stawka podatku VAT w wysokości  – 8% będzie obowiązywała w przypadku:

 •     kaw, herbat i przypraw,
 •     cukru i wyrobów cukierniczych,
 •     sosów i przetworów spożywczych,
 •     towarów używanych w rolnictwie,
 •     towarów używanych w związku z ochroną zdrowia,
 •     usług związanych z usuwaniem odpadów,
 •     taksówek i transportu pasażerskiego,
 •     usług weterynaryjnych,
 •     usług fryzjerskich,
 •     usług pogrzebowych,
 •     usług kulturalnych i rozrywkowych,
 •     usług napraw i konserwacji wyrobów.

Jeżeli podatnik ma wątpliwości odnośnie do zastosowania konkretnej stawki podatku dla oferowanych przez siebie towarów lub usług, może zwrócić się do organu podatkowego o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

WIS ma formę decyzji administracyjnej, w której podaje się:

 •    opis towaru lub usługi;
 •    prawidłową klasyfikację towaru lub usługi;
 •    poprawną stawkę podatku VAT.

Decyzja w sprawie WIS będzie wiązała organ podatkowy w odniesieniu do podatnika, względem którego została wydana. Na zasadach określonych w ustawie z WIS będą mogli korzystać również inni podatnicy.

 

Źródło: Poradnik przedsiebiorcy; Gofin.pl; Infor.pl.

Podstawa prawna art. 41,83 i 120 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2020 r. poz.106; Dz.U. z 2020 r. poz. 568

UWAGA! Zmiana interpretacji Ministerstwa Finansów odnośnie ustalenia wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Niestety zmiana interpretacji w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

Termin „jednorazowa wartość transakcji” występuje w przepisach ustawy – Prawo przedsiębiorców (art. 19) od początku jej obowiązywania, czyli od 2018 r. Wcześniej tym samym terminem posługiwała się ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zmieniła się jednak interpretacja fiskusa dotycząca tego, jak należy ustalać tę wartość. Pierwotnie stanowisko MF było znacznie bardziej korzystne dla przedsiębiorców. Wynikało z niego, że jednorazową wartość transakcji należy zawsze odnosić do okresów rozliczeniowych, w których płatne jest wynagrodzenie, np. czynsz. Jeśli zatem przyjęto, że miesięczny czynsz wynosi 10 000 zł, to można go było regulować gotówką .

Obecnie MF przyjmuje, że przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć:

(…) ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami bądź stanowiącej sumę płatności wynikających z zawartej umowy.

(interpretacje Szefa KAS z 9 grudnia 2019 r., sygn. DPP13.8221.195.2017.CPIJ   i DPP13.8221.198.2017.CPIJ)

Zatem, według Ministra Finansów, jednorazowa wartość transakcji dotyczy wartości umowy, a nie poszczególnych kwot płatnych kontrahentowi.

Oznacza to, że:

 • jeżeli umowa została zawarta na czas określony,  należy zsumować kwoty przysługujących na jej podstawie należności. Jeżeli ich suma przekracza 15 000 zł, to od pierwszej płatności zapłata powinna być dokonana bezgotówkowo  i, co do zasady, na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT;
 • jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony i nie można określić jej łącznej wartości,  to istotne jest ustalenie, czy limit 15 000 zł płatności zostanie przekroczony do upływu najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy (czyli do terminu jej ewentualnego wypowiedzenia). Jeśli odpowiedź okaże się twierdząca, to już pierwsza płatność powinna być rozliczana bezgotówkowo i trafić na rachunek znajdujący się na białej liście;
 • jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość ustalona za okres najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy nie przekracza 15 000 zł, to obowiązek zapłaty bezgotówkowej (i co do zasady na rachunek ujawniony w wykazie) powstanie, gdy suma kolejnych płatności wynikających z tej umowy przekroczy 15 000 zł,  poczynając od płatności, którą przekroczono kwotę 15 000 zł.

Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta.

Źródło: www.infor.pl

UWAGA!!! OD NOWEGO ROKU JEDEN RACHUNEK PODATKOWY

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Dzięki temu każdy przedsiębiorca będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wpłacane tam będą odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacamy na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Przed skorzystaniem z mikrorachunku należy upewnić się, że został on poprawnie wygenerowany. Powinien zawierać on m.in. PESEL lub NIP.

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:

 • PESEL, jeśli dotyczy osoby fizycznej:

– nie prowadzącej działalności gospodarczej
– nie będącej zarejestrowanym podatnikiem VAT

 • NIP, jeśli:

– prowadzona jest działalność gospodarczą lub jest się podatnikiem VAT
– jest się płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Pamiętać należy również, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR.

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki czemu numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzić go można również w dowolnym urzędzie skarbowym. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

 

źródło: www.infor.pl

Uwaga – nowy termin przekazania środków na ZFŚS

W związku ze zwiększeniem podstawy ustalenia odpisu na ZFŚS w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pracodawcy do 31 października 2019 r. muszą przeliczyć dokonane odpisy i zwiększenia, uwzględniając przekazaną już kwotę wpłat, i przelać różnicę na konto funduszu socjalnego.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dwa terminy przekazania środków na zfśs:
• do 31 maja pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów oraz
• do 30 września – pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

W wyniku uchwalenia przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny zwiększyła się podstawa ustalenia wysokości odpisu na zfśs. Jest nią (od 1 sierpnia 2019 r.) kwota 3389,90 zł, stanowiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r.

Konsekwencją tej zmiany jest wyższy odpis na fundusz socjalny. Pracodawcy, którzy do 30 września 2019 r. przekazali środki na fundusz w wysokości niższej niż wymagana, muszą ponownie je przeliczyć i przelać różnicę na rachunek funduszu.
Ustawa określa, że termin ten upływa 31 października 2019 r.

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.12.2018 r. do 28.02.2019r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

I rok nauki – 183,21 zł (158,09 do wypłaty)

II rok nauki – 229,01 zł (197,61 do wypłaty)

III rok nauki – 274,81 zł (237,14 do wypłaty

ZMIANY DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania

Opodatkowanie ryczałtem będzie można wybrać składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie ​do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym​​. W przypadku, jeżeli podatnik pierwszy przychód osiągnął w grudniu,  oświadczenie powinien złożyć do końca roku podatkowego.

Złożone oświadczenie, będzie dotyczyć lat kolejnych, chyba że podatnik w kolejnym roku podatkowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód złoży oświadczenie, że wybiera opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub do 20 stycznia złoży oświadczenie, że wybiera opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Oświadczenie można również złożyć poprzez zmianę wpisu w CEIDG.

Likwidacja ewidencji wyposażenia

Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu, nie będą mieli obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Likwidacja spisu z natury

Od 2019 r. przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych​ nie będą mieć obowiązku sporządzania spisu z natury​​ (zarówno na moment rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodu,  koniec roku podatkowego, jak i przy likwidacji działalności gospodarczej, czy zmianie wspólnika spółki). W przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnicy podobnie, jak Ci rozliczający się w oparciu o KPiR będą mieli obowiązek przygotowania wykazu składników majątku.

Ryczałt kwartalny

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, podobnie jak Ci, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym równowartości 25.000 euro przychodu będą mogli opłacać ryczałt kwartalnie.

O takiej formie opłacania ryczałtu ​należy poinformować ​​dopiero​ w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy​​.

Likwidacja karty przychodów

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, którzy zatrudniają pracowników, od dnia 1 stycznia 2019 r. nie będą mieć obowiązku prowadzenia karty przychodów pracowników.

 

Zawieszenie działalności na ryczałcie

Nadal będzie możliwe zawieszenie działalności gospodarczej, w przypadku rozliczania ryczałtem. Podatnicy będą mieli obowiązek poinformowania organu podatkowego o fakcie zawieszenia działalności gospodarczej, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym działalność była zawieszona.

Zmiana terminu składania zeznania podatkowego

Od rozliczenia dochodów uzyskanych za rok 2019  zmieni się termin składania zeznania podatkoweg​​o dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie podatkowe będzie można złożyć w terminie ​od 15 lutego do końca lutego roku kolejnego​​. Zeznanie podatkowe złożone wcześniej, uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępni podatnikom za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie podatkowe. Podatnik będzie miał możliwość:

– zaakceptować zeznanie,

– zmodyfikować i zaakceptować,

– odrzucić,

– nic nie robić (wówczas zeznanie zostanie uznane za złożone w dniu ostatniego lutego).

 

PIT-11 za 2018 r. do urzędu skarbowego do końca stycznia 2019 r.

Zgodnie ze  zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłady pracy będą musiały przesłać do urzędu skarbowego informacje PIT-11 za 2018 r. do końca stycznia 2019 r. Należy również pamiętać o tym, że informacje te będą przyjmowane przez urzędy wyłącznie w formie elektronicznej. Obowiązek elektronicznego przekazywania wskazanych informacji będzie dotyczył również płatników rozliczających podatek za nie więcej niż 5 podatników.

W w/w ustawie skrócono o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) termin, w jakim podmioty zobowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R, będą je przekazywać urzędowi skarbowemu. Dodatkowo wprowadzono wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A,  PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiany te dotyczą zwłaszcza płatników nie będących osobami fizycznymi, które rozliczają do 5 podatników co w ich przypadku skutkuje koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Bez zmian pozostał termin przesyłania w/w informacji rozliczeniowych podatnikowi (pracownikowi), czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

 

Źródło: infor.pl

PROPONOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Znowelizowany Kodeks Pracy w 2019 roku ma wprowadzić dla każdego ten sam wymiar urlopu – 26 dni, niezależnie od dotychczasowego stażu pracy.

Komisja rozważa też rozwiązanie, by urlop trzeba było wykorzystać w danym roku kalendarzowym, nie można by go „chomikować”. W wyjątkowych sytuacjach mógłby przejść na rok następny. Zaległy urlop będzie można wykorzystywać jedynie w I kwartale kolejnego roku. Po tym czasie urlop po prostu przepadnie. Nie inaczej będzie w sytuacji, w której pomimo składania wniosków o urlop, pracodawca będzie je odrzucał. Wówczas jednak ma przysługiwać zadośćuczynienie ze strony pracodawcy, którego wysokość ma być równe dwukrotnemu świadczeniu urlopowemu.

Kodeks po nowelizacji ma wprowadzić konieczność zgłaszania chęci skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem pracy.

W nowym kodeksie pracy ma być szerszy wachlarz umów. Nowością będzie zatrudnienie nieetatowe – czyli doraźne, kiedy pracodawca nie musi nam zapewnić pracy, ma nas na liście chętnych i podpisuje umowę wtedy, kiedy akurat potrzebuje pracowników. Pracownik będzie miał prawo odmówić przyjęcia takiej pracy, mimo zgłoszenia się. Innym proponowanym rozwiązaniem jest umowa na czas wykonywania konkretnej pracy. Na nowo ma zostać zdefiniowane samozatrudnienie. W kwestii czasu pracy komisja proponuje bardziej elastyczne formy. Chodzi o to, by pracodawca mógł dostosować czas pracy do potrzeb firmy.

Jedną z propozycji jest „praca domowa” – mini telepraca. To możliwość pracy zdalnej  z domu, na krótko, w wyjątkowej sytuacji. – Na przykład w razie gorszego samopoczucia zamiast iść na zwolnienie można pracować w domu, albo gdy czekamy na jakiego fachowca, mechanika itp.

Oczywiście, to wciąż projekty, muszą one trafić do Sejmu i być uchwalone jako nowelizacja ustawy Kodeks pracy, następnie podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra pracy pierwsze zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Sejm ma więc jeszcze dużo czasu, by projektom nadać ostateczny kształt i zamienić w obowiązujące prawo.