Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: CECH RZEMIEŚLNIKÓW  I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Zamkowej 5  wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

Wydziału X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000076929,
NIP 6471704376, REGON 000758211
reprezentowany przez:
Annę Orszulik-Oślizlok – Dyrektora Biura Cechu

I. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5 lub email: biuro@cech.wodzislaw.pl.

II. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Państwa roszczeniami realizując nasz prawnie uzasadniony interes
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego celem dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.

III. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:

  1. wynikający z zawarcia umowy, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa licząc od końca roku, w którym to roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Państwu przez nas oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Państwo kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia.
  3. Dane przetwarzane dla potrzeb realizacji zadań statutowych Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

IV.Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje do podwykonawcy, który dostarcza oprogramowanie księgowo-kadrowe.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. prawo do wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

VI. Państwa prawa będą realizowane na pisemny wniosek przesłany na adres mailowy, pocztą tradycyjną lub złożony w siedzibie Administratora.

VII. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub przekazania informacji dotyczącej naszej usługi.

VIII. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

IX. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich  przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

X. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.