ORGANY CECHU

ORGANAMI CECHU SĄ:

Zgromadzenie Delegatów

Komisja Rewizyjna

Prezydium Zarządu Cechu

Zarząd Cechu

Sąd Cechowy

Sekcje branżowe

Zgromadzenie Delegatów jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu 6-ciu m-cy po upływie roku obrachunkowego. Do zadań ZD należy między innymi uchwalenie Statutu i jego zmiany, wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego, określenie wysokości składek cechowych.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu. Składa się z nie więcej niż 5 członków wybranych na okres kadencji Zarządu. Składa się z przewodniczącego, zastępy przewodniczącego i sekretarza. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy między innymi: badanie rocznych sprawozdań finansowych, badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu.

Prezydium Zarządu organ Zarządu Cechu, składa się ze Starszego i dwóch Podstarszych powoływanych przez Starszego Cechu spośród członków Zarządu. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywa się w zależności od potrzeb co najmniej raz w miesiącu.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd składa się z nie więcej niż 11 członków. Członkiem Zarządu Cechu z urzędu jest sekcyjny branżowy. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Sąd Cechowy powołany jest do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła. Składa się z nie więcej niż 5 członków, w tym przewodniczącego oraz 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

Sekcje branżowe tworzone są wg rodzaju wykonywania działalności. Powoływane są przez Zarząd. Składa się z przewodniczącego – sekcyjnego, I i II zastępcę, skarbnika i sekretarza, a w miarę potrzeb również z członków. Do zadań sekcji należy między innymi wnioskowanie w sprawach rozwoju danego zawodu, otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu.

ZARZĄD CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Starszy Cechu

Jerzy Waltar

4556394
601934040

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kwiatowa 4a

I Podstarszy Cechu

Aleksander Harnasz

4558224
4531463
602121205

44-310 Radlin
ul. Kwiatowa 14

II Podstarszy Cechu

Roman Juzek

515101495

44-300 Wodzisław Śląski
Rynek 10

Członek

Roman Bura

509109600

44-325 Mszana,

ul. Wodzisławska 51

Członek

Robert Zając

601547820

44-313 Wodzisław Śląski

ul. Więźniów Politycznych 3

Członek

Tomasz Włodarczyk

4552448
4551784
603113835

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Średnia 11

Członek

Urszula Kiermaszek

515101792

44-341 Gołkowice

ul. 1 Maja 160

Członek

Hubert Ryborz

603772758

 44-370 Pszów,

ul. P.O.W. 21

Członek

Tomasz Kwietniewski

604322687

 44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Rynek 15

Członek

Andrzej Ryszka

4567966
502025569

44-310 Radlin
ul. Narutowicza 177

Członek

Marian Salamon

7292708
501019643

44-314 Radlin
ul. Rymera 98

KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Imię i nazwisko Telefon Adres
1. Mirosław Wolny przewodniczący 601488664 44-304 Wodzisław Śl.

ul. Św. Wawrzyńca 2A

2. Jerzy Zoremba 606478407 44-323 Gogołowa,

ul. Słoneczna 2

3. Grzegorz Brzoza 501107346 44-341 Gołkowice,
ul. Borowicka 18
4. Wacław Bargieł 602444698 44-300 Wodzisław Śl.

ul. Konopnickiej 27D

5. Arkadiusz Placek 605301339 44-313 Wodzisław Śl.

ul. Radlińska 90


SĄD CECHOWY

Lp. Imię i nazwisko Telefon Adres
1. Jan Kubala -przewodniczący 512184908

4551868

44-304 Wodzisław Śl.

ul. Jastrzębska 55

2. Zbigniew Radecki 4727498

505098141

44-341 Gołkowice

ul. Boczna 6

3. Dawid Piszczan 501266042 44-362 Rogów

ul. Rogowiec 28A

4. Krzysztof Knesz 601506648 44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. 11 Listopada 22

5. Piotr Gajdzik 604277902 44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Karłowicza 3