Aktualności

12 stycznia 2021

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników z określonych branż

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek trzeba spełniać następujące warunki:

-rodzaj przeważającej działalności musi być oznaczony odpowiednim kodem PKD,

-zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,

-przychód z działalności przeważającej, uzyskany w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,

-deklaracja rozliczeniowa za listopad 2020 r. złożona najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.,

-wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) złożony do 31 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za listopad 2020 stanowi pomoc publiczną.   Pomoc tę możesz otrzymać jeśli nie byłeś w trudnej sytuacji (wynika to z regulacji UE), dlatego  we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku. Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-listopad-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2718738

Co zyskasz?

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP za listopad 2020 r.

Jeżeli składki zostały opłacone, ale spełnione zostały warunki zwolnienia z ich płacenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek, należy wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie istnieją zaległości na koncie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RDZ-B6) można złożyć tylko elektronicznie przez platformę PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r., najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0

 

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy spełnić następujące warunki:

-rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest odpowiednim kodem PKD, dotyczącym świadczenia usług na rzecz muzeum lub prowadzenia muzeum,

-zgłoszenie jako płatnika składek przed 30 czerwca 2020 r.,

-przychód z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który złożono wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskano z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,

-złożono deklaracje rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę możesz otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji.  Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0/2718628

Co zyskasz?

-zwolnienie z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

-jeżeli opłacono składki, ale spełniono warunki do zwolnienia, to w przypadku otrzymania informacji o zwolnieniu z opłacania składek, należy wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie istnieją zaległości na koncie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RDZ-B) można składać od 30 grudnia 2020 r. tylko elektronicznie: przez platformę PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl.

Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek można złożyć do 15 stycznia 2021 r.

Ważne!

Jeśli jesteś płatnikiem z innej branży wymienionej dotyczącej wymienionych PKD ustawodawca określi termin, do którego można złożyć wniosek RDZ-B.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można otrzymać jeśli:

-rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest odpowiednim kodem PKD,

-przychód z tej działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do tego, który uzyskano odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

-jest przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,

-wcześniej skorzystano ze świadczenia postojowego (składano wniosek RSP-D, RSP-DB, RSP-DK) – otrzymano co najmniej jedno świadczenie.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego musisz przekazać informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Nie otrzymasz jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648

Co zyskasz?

Otrzymasz środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RSP-DD6) można składać tylko elektronicznie przez PUE ZUS za pośrednictwem strony gov.pl.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek od 30 grudnia 2020 r. Najpóźniej możesz złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) Powiatowy Urząd Pracy

 

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

-posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,

-na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według odpowiedniego PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,

-działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,

-przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys.zł.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:

-nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,

-wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,

-złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,

-nie spełniał warunków do udzielania dotacji,

-nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art.15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga) Wojewódzki Urząd Pracy

Uprawnieni do uzyskania pomocy są przedsiębiorcy tj:

-osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

-osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą,

-jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

 wykonująca działalność gospodarczą,

-wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

który:

 1. na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według wymienionego PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
 2. przychód z prowadzonej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego,
 3. nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 4. nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 5. wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy

 1. Dofinansowywanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat, w przypadku niepełnego etatu dofinansowanie proporcjonalne.
 2. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy, do wyliczenia wymiaru czasu ich pracy należy przyjąć średnią wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin poświęconych na wykonanie przez zleceniobiorcę zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do liczby godzin pracownika pozostającego  w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do jednego pracownika wysokość etatu w miesiącu nie może przekroczyć wartości 1.
 3. Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres do 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Wyłączenia

 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
  -których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS,

-zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 1. Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Podmiot, który otrzymał środki jest zobowiązany do:

 1. wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie;
 2. niewypowiadania umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;
 3. powiadamiania dyrektora WUP w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;
 4. rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 5. zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 6. poddania się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

Ministerstwo zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej.

Więcej informacji: https://wodzislawslaski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Źródło: www.zus.pl; https://wodzislawslaski.praca.gov.pl/

Źródło: www.zus.pl; https://wodzislawslaski.praca.gov.pl/

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *