Aktualności

9 lipca 2018

Zmiana ustawy VAT – wprowadzenie mechanizmu split payment

Zmiana ustawy VAT – wprowadzenie mechanizmu split payment

Z dniem 1 lipca 2018r. Ministerstwo Finansów wprowadziło w Polsce mechanizm podzielnej płatności tzw. split payment. Mechanizm ten ma stanowić nowe narzędzie do walki  z wyłudzeniami podatku VAT.

 Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).

Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy- rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników,
i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Split payment jest dobrowolny i to sam przedsiębiorca decyduje, czy będzie go stosował czy też nie. Stosując podzieloną płatność, zmniejszamy ryzyko wplątania w VAT-owskie wyłudzenia. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien przeanalizować, czy split payment jest mu potrzebny. Główne kryterium wyboru to zaufanie do swojego dostawcy i bezpieczeństwo transakcji.

W przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych wart. 112b i art. 112c ustawy o VAT oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa. Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa V AT naliczonego nabywców.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie
(25 dni)
bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które wchodzą  w życie z dniem 25 stycznia 2018 r.

Źródło: Mf.gov.pl