Aktualności

24 sierpnia 2018

Szkolenia bhp w nawiązaniu do obowiązków bhp – pracodawcy.

Obowiązek dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy spoczywa na każdym pracodawcy i firmie niezależnie od zatrudnienia pracowników (nawet jeden). Objawia się to tym, iż w każdej firmie występuje obowiązek posiadania służby (przedstawiciela) bhp. Jednak już forma jak to powinno wyglądać zależy od wielkości firmy i rozwiązania jakie przyjmie pracodawca (właściciel firmy). Poniżej przedstawione zostały warianty dla różnych firm:

 1. Firmy (Pracodawcy) zatrudniające do 10 pracowników lub do 20 pracowników zakwalifikowane do nie wyżej niż III – ciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych [2], mają najszersze możliwości skonstruowania u siebie służby (odpowiedzialności) bhp.
 2. pierwsza możliwość sam pracodawca może wykonywać sam zadania bhp-owca jeżeli przejdzie on szkolenie okresowe bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp. Możliwość odbycia takiego szkolenia wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki
  i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, który to mówi iż pracodawca może wykonywać zadania służby bhp jeżeli przejdzie szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania bhp. Dodatkowo w tym rozporządzeniu powołano się na załącznik do rozporządzenia, który jasno określa program szkolenia jaki musi odbyć niniejszy pracodawca. Szkolenie takie zamyka się ramami godzinowymi
  i określonymi tematami, takie szkolenie nie może trwać mniej niż 64 godz. lekcyjne (np. 8 dni po 8 godz.) w tym 6 godz. to obowiązkowe ćwiczenia z wyznaczonych tematów.
 3. druga możliwość to powierzenie jednemu z pracowników zadań służby bhp, jako drugiej specjalności i umożliwienie mu wykonywania tych działań, reguluje to kodeks pracy, warunek pracownik ten musi mieć kwalifikacje uprawnienia dla służby bhp ,czyli ukończone studia bhp lub studia podyplomowe bhp.
 4. trzecia możliwość to podpisanie umowy na obsługę bhp z firmą zewnętrzną zajmującą się dziedziną bhp, która posiada kwalifikacje wymagane dla służby bhp jak wyżej.

Reasumując powyższe przepisy pracodawca, który nie jest zainteresowany współpracą z firmą bhp powinien obowiązkowo przejść 64 godzinne
(8 dni) szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

 1. Firma (pracodawca) zatrudniający od 10 (lub 20 przy III-ciej kat. [2]) do 100 pracowników ma tylko dwie możliwości wyboru rozwiązania problemu służby bhp:
 2. pracodawca może powierzyć zadania służby bhp jednemu z pracowników dodatkowo, zatrudnionemu przy innej pracy, , umożliwiając mu wykonywanie tych obowiązków, jak również pracownik musi posiadać kwalifikacje do wykonywania tych zadań,
 3. podpisanie umowy na obsługę bhp z firmą zewnętrzną zajmującą się dziedziną bhp, która posiada kwalifikacje wymagane dla służby bhp,

W powyższym przypadku pkt. 2a, co ważne pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku szkolenia bhp, ale musi odbyć szkolenie dla pracodawców w wymiarze 16 godz.

 1. Firma (pracodawca) zatrudniający powyżej 100 pracowników jest zobowiązany do utworzenia służby bhp (działu), z całkowitym „oddelegowaniem” do tej pracy pracownika. Występuje obowiązek utworzenia osobnego działu doradczego bhp minimum z jednym pracownikiem, na stałe zatrudnionym.

Powyższe wyższe wymagania wynikają z zapisów w Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.