Aktualności

3 stycznia 2019

MAŁY ZUS OD 1 STYCZNIA 2019 r.

 

Od 1 stycznia 2019 r. będziesz można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych przychodów.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”:

 • trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzono ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku – 63.000,00 zł.

Nie można skorzystać z „małego ZUS”, jeśli w poprzednim roku:

 1. prowadzono działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni
 1. rozliczano się w formie karty podatkowej i korzystano ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie
 • jeśli rozliczano się w formie karty podatkowej i nie korzystano ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.
 1. podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 1. spełniano warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
 1. wykonywano działalność dla byłego bądź obecnego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

 

Jak długo można korzystać z „małego ZUS”?

 

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne!
Jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc, w którym podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

 

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

 

Najniższą podstawę wymiaru składek ustala się w trzech krokach:

 1. Najpierw należy ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

 

 

Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym

————————————————————————————                  x 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

 

 

Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

 

 

Od jakiej kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenia społeczne?

 

W okresie, w którym będziesz się korzystać z „małego ZUS” można w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej.

Ważne! Wysokość kwoty, od której opłacane są składki ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

 

Jakie dokumenty zgłoszeniowe trzeba złożyć jeśli chce się skorzystać z „małego ZUS”?

 

Należy przekazać do ZUS:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuowane jest prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlega się wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te należy przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuuje się prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończono okres ulgi „preferencyjne składki” (należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłosić z kodem 05 90 albo 05 92),
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym będą spełniane warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończono okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

Jaka podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne?

 

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.zus.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *