Aktualności

22 grudnia 2021

EGZAMINY CZELADNICZE W 2022 R.

Informujemy, iż od dnia 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek) jest możliwość składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia (wniosek nr 1), natomiast młodociani pracownicy, którzy ukończyli naukę zawodu lub dokształcanie w formie kursu (wniosek nr 2) składają go na 3 miesiące przed ukończeniem nauki. Wypełniony wniosek (nr 1) zawierający podpis dyrektora oraz pieczątkę z adresem szkoły, gdzie dokształca się młodociany wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do Cechu osobiście do 11 lutego 2022 r. (piątek). W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę.

Egzaminy czeladnicze będą przeprowadzane w terminie: od 10 marca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Wymagane dokumenty:

1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
2. Dowód opłaty za egzamin – należy uiścić w kasie Cechu lub przesłać na konto Cechu 92 8436 0003 0101 0400 0387 0002 z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz zawodu.
3. Wniosek bezwzględnie musi posiadać pieczęć szkoły oraz podpis/ pieczątka dyrektora szkoły/osoby upoważnionej.
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
7. Upoważnienie do odbioru dokumentu.
8. Oświadczenie Covid-19.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek nr 1
  2. Wniosek nr 2
  3. Zaświadczenie o odbywaniu nauki na praktykach
  4. Oświadczenie kandydata COVID-19
  5. Upoważnienie do odbioru dokumentów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *