UWAGA NOWE UPRAWNIENIA URZĘDU SKARBOWEGO DO KONTROLI RACHUNKU BANKOWEGO

bank

Od 1 lipca 2022r. Urząd Skarbowy będzie posiadał nowe uprawnienia. Dotyczy to wnioskowania o udostępnienie przez bank danych z rachunku bankowego osoby fizycznej.  Nowe uprawnienia skarbówki zyska:

– szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

– naczelnik urzędu celno-skarbowego

– naczelnicy urzędów skarbowych właściwych dla danego podatnika

Podstawowym warunkiem uprawniającym urzędy skarbowe do uzyskania informacji o rachunkach bankowych podatników jest wszczęcie postępowania podatkowego. Dopiero w momencie kontroli organ skarbowy może starać się o udostępnienie danych bankowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy postępowanie zostało wszczęte z urzędu, czy też na wezwanie.

Zgodnie z art. 182 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia analizowanych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, wówczas instytucja zobowiązana jest na pisemne żądanie naczelnika urzędu udzielić stosownych informacji. Zatem bank sporządza              i przekazuje dane dotyczące podatnika z zakresu:

  • posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  • posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  • zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
  • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Co ważne, żądanie udostępnienia informacji może się odbyć tylko i wyłącznie w drodze postanowienia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego. Zatem przedstawiciele organu skarbowego, którzy prowadzą postępowanie podatkowe muszą wystąpić do naczelnika o wydanie takiego postanowienia, jeżeli stwierdzono konieczność uzyskania dodatkowych informacji, aby ustalić  okoliczności potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy.