Zmiany w podatku dochodowym na zasadach ogólnych

Skala podatkowa

Kwota wolna 30.000,000  osiągane przychody do wysokości tej kwoty są wolne od podatku. 30.000,00 x 17%= 5100,00

Przy obliczeniu zaliczek na podatek z wynagrodzeń stosuje się kwotę wolną miesięczną 5100/12=425,00 ( do kwoty wynagrodzenia 3200,00 zaliczki na podatek nie płaci się).

Ulgi podatkowe

  • wspólne rozliczenie małżonków– zawarcie związku małżeńskiego 2021 r. daje prawo do wspólnego rozliczenia już za 2021 r.
  • ulga dla klasy średniej – nie skorzystają z niej: emeryci, zleceniobiorcy, przychody z tyt. umowy o dzieło

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika przychodów uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

  • ulga dla klasy średniej przy obliczeniu wynagrodzeń pracowników
  1. (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
  2. (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł.

gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

  • ulga dla osób wychowujących 4 dzieci

To rozwiązanie dla wszystkich rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT.

Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu też będą korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT co najmniej do kwoty 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł

  • ulga dla powracających z zagranicy – powracający z emigracji przez 4 lata są zwolnienie z podatku do kwoty 85.528,00
  • ulga dla emerytów, którzy zrezygnują z emerytury na rzecz kontynuacji zatrudnienia dzięki tej uldze zyskają zwolnienie przychodów z opodatkowania do kwoty 85.528,00.